Агенцията по заетостта отчете най-ниската безработица за декември

Агенцията по заетостта отчете най-ниската безработица за 2022 г. - 4,7% през декември. Продължава и спадът по отношение на годишната динамика - в този случай с 0,1 процентни пункта, съобщават от АЗ.

Започналите работа безработни през последния месец на 2022 г. са 9 938. Работа чрез бюрата по труда са открили 154 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 18,1%, следват тези в търговията – 16,8%, хотелиерството и ресторантьорството – 12,6%, държавното управление – 6,4%, хуманно здравеопазване и социална работа – 6,4%, строителството – 5,1% и други.

В края на декември регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 153 944, което е нарастване с 8 513 лица повече спрямо отчетените през ноември. Новорегистрираните са 26 413 - с 2 669 повече от предходния месец. Други 411 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

1 770 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 76 по програми и мерки за заетост и 1 694 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

През декември 2022 г. 179 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 416 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 5 542. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20.5%), следват държавното управление (16.6%); хотелиерството и ресторантьорството (11.6%), търговията (11.2%), образованието (8.5%) и административните и спомагателните дейности (4.8%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; шофьори на превозни средства; преподаватели; чистачи и помощници и др.

Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяването през 2011 г.

 

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...