Общинският съвет даде зелена светлина за откриването на филиал на Минно-геоложкия университет в Бургас

Общинският съвет даде единодушна подкрепа на докладната записка на кмета за откриване на филиал на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в Бургас. Решението на местния парламент е в отговор на писмо от ректора на МГУ „Св. Иван Рилски“ проф. Ивайло Копрев с искане за разкриване на филиал в морския град и резултат от срещи между Община Бургас, университета и бизнеса, определящи го като фактор за регионално развитие и осигуряване на висококвалифицирани кадри с инженерна подготовка.

„Това е шанс за младите хора в Бургаски регион да получават образование по специалности, които липсват в университетите, които работят на територията на Бургас и така да направим още една крачка в политиката на града за привличане на висши учебни заведения и задържане на младите хора на наша територия. Не е лесно, но си заслужава усилията“, сподели кметът Димитър Николов.

„Ние сме готови да съдействаме със сграден фонд. Дори правим мащабно проучване за изграждане на нов кампус с общежитие, където да приютим тези филиали. Но, съществуващите сгради в града позволяват и сега да бъде приютен този филиал, включително и финансиране за издръжката му, докато укрепне. Скоро говорих с ректора на НХА и той заяви, че на филиала в Бургас вече не е нужна финансовата подкрепа от Общината, защото приходите им са достатъчни да се самоиздържат“, допълни още кметът.

В Югоизточния регион, който се отличава с икономическа и бизнес активност, има недостиг на висококвалифицирани инженери, които са търсени на регионалния пазар на труда, в държавната и общинска администрация, в големите и в малките предприятия.

От друга страна действащите в Бургас висши училища имат друг профил и оставят непокрити тези кадрови ниши. Специалностите, които филиалът планира да разкрие, не дублират съществуващи във висшите училища на региона. Предложението е в бургаския филиал на МГУ да се обучават студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ и в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“.

Откриването на филиал на МГУ в Бургас е в синхрон със Закона за висшето образование, Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г., Националната карта на висшето образование и Плана за интегрирано развитие на община Бургас 2021-2027 г. и ще допринесе за разширяването на възможностите за обучение и привличане на млади хора в града и реализацията на успешни програми в образованието и науката.

 

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” е единственото висше училище в страната, което осигурява образование в областта на проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини. В него се обучават студенти по всички образователни степени, като по продължителност и обхват съответстват на степените, давани в университетите в Европа и САЩ. В МГУ се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация.