НСИ: Дългът на България за 2021 г. е в размер на 33 268 млн. лв

Институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -5 414 млн. лв., или -3.9% от БВП.

Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на -6 359 млн. лв., или -4.6% от БВП.

 

Подсектор „Местно управление“ реализира излишък от 136 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ отчита излишък от 810 млн. лева, съобщиха от НСИ.

Дългът на Република България за 2021 г. е в размер на 33 268 млн. лв., което представлява 23.9% от БВП. 

Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) на 18 октомври. Тя е с оригинален матуритет от 5,5-години, деноминирана в лева, с падеж 28.03.2028 година, съобщиха от МФ. До момента от вътрешния пазар са акумулирани около 2,880 млрд. лева, а от външния – 2,25 млрд. евро. Таванът на дълга, който е предвиден с актуализацията на бюджета от лятото на 2022 г., е 10,3 млрд. лева.

 

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...