Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Приключи техническата рекултивация на депото край Братово

Приключи процесът по техническата рекултивация на старото депо за неопасни отпадъци край Братово. Специализирана комисия е приела мерките по неговото закриване.

Депото е с площ от 117 дка. При изпълнението на дейностите е извършено почистване на площи от замърсени почви, предепониране на отпадъците, оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището. Положени са бентонитова хидроизолация, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус. Оформени са канавки за отвеждането на повърхностните води и е изграден ретензионен басейн, част от системата за третиране на инфилтратни води от депото.

Реализирането на проект „Закриване, рекултивация и мониторниг на депо за неопасни отпадъци – Братово“, договор № BG16M1OP002-2.010-0034-C01 по Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, се ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда и допринесе за изпълнението на ангажиментите на Република България по Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.