НАП търси 13 млн. лв. невърнати кредити от студенти

НАП търси 13 млн. лв. невърнати кредити от студенти

Да се намали държавната гаранция за кредитите, които се отпускат на студенти, предлага Министерски съвет. Така за следващата година сумата се предвижда да бъде до 30 млн. лв. От 2015 г. се наблюдава ежегодно намаляване броя на сключените кредити на студенти и докторанти, а от 2016 г. има значителен спад по отношение на изпълнението на договорения с банките размер на държавни гаранции.

Това наложи общият размер на държавните гаранции за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. да бъде редуциран от 50,0 млн. лв. на до 40,0 млн. лв., се посочва в мотивите към проекта.

Мотивите за предложения по-нисък размер за следващата година са: прекратеният типов договор, сключен между Министерството на образованието и науката и „Алианц Банк България“ АД от юли 2023 г., повишеният размер на минималната работна заплата, който оказва директно влияние върху максималния договорен размер на кредитите за издръжка; средният размер на кредитите, който е над 7 хил. лв., както и броят на потенциалните кредитополучатели, които могат да се възползват от програмата – 132 390 студенти и докторанти в държавните и частните висши училища в страната.

Анализът на резултатите от прилагането на програмата за кредитиране на студентите и докторантите за периода от 01.09.2010 г. до 29.02.2024 г. показва, че 22 378 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да сключат кредит по ЗКСД в общ размер на 165 557 025,83 лв. Средният размер на кредитите за разглеждания период е 7 398,21 лева.

Държавата предоставя финансова подкрепа при кредитирането на студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в случаите, предвидени в този закон – при раждане/осиновяване на второ или следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност.

В тези случаи държавата погасява задължението на кредитополучателя към банките, а кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката. За периода от 01.09.2010 г. до 29.02.2024 г. държавата е погасила задълженията на 47 починали кредитополучатели, на 248 кредитополучатели, при които е настъпило обстоятелството раждане на второ или следващо дете, и на 17 кредитополучатели поради настъпване на трайна неработоспособност.

Държавата погасява неизпълнената част от задълженията и при настъпване на предсрочна изискуемост на кредита в случаите, когато кредитополучателите не си погасяват задълженията към банките. Броят на предсрочно изискуемите кредити от 01.09.2010 г. до 29.02.2024 г. е 1543.

Общият размер на платените от държавата кредити е 12 398 682,88 лв., от които 9 815 939.88 лв. е активираната гаранция и 2 582 743 лв. е опростеният дълг.

Когато държавата изплати задълженията на кредитополучателите към банките, в нейна полза възниква правото да получи от тях всичко, което е платила за тяхна сметка заедно със законната лихва. Вземанията на държавата срещу кредитополучателите са частни държавни вземания и се събират от Националната агенция за приходите.

 

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...