Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Агенцията по заетостта проучва от какви кадри се нуждаят работодателите

Агенцията по заетостта стартира първото за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То се провежда съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Проучването ще се извърши сред статистическа извадка от 8000 различни по големина и статут работодатели, представители на всички сектори на икономиката от цялата страна. Те ще бъдат поканени да попълнят онлайн анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентости и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.

За трети път проучването ще се проведе в условията на пандемията от COVID-19. Очаква се социално-икономическите последствия от нея отново да се отразят върху броя и вида кадри, от които работодателите считат, че ще имат нужда или ще се наложи да освободят в следващите месеци и години.

Заявените в анкетата потребности на бизнеса и администрацията през следващите 12 месеца ще подпомогнат насочването на краткосрочните мерки и програми за провеждане на подходящи форми и обучения за придобиване на професионални и ключови умения, търсени от работодателите. Прогнозите за освобождаване на персонал пък ще подпомогнат вземането на решения за продължаване, актуализиране или създаване на нови адекватни мерки за запазването на работните места на заетия персонал, особено в някои силно зависими от пандемията икономически сектори.

Очакванията на анкетираните работодатели за необходимите им специалисти след 3 до 5 години са информация, която подпомага определянето на приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Така ще бъде отчетена не само продължаващата криза, но и промените в технологията и организацията на труда, настъпващи в бързи темпове през последните 12 месеца.

Агенцията по заетостта разчита на активното участие на работодателите от статистическата извадка, които ще бъдат поканени за участие в проучването. Анкетният формуляр ще може да се попълва до 16 април, след което резултатите ще се обобщят и анализират на областно и национално ниво.