Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

400 лв данък върху таксиметров превоз на пътници в Айтос

 Съветът прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос. Промените в нааредбата са във връзка с допълнения в Закона за местните данъци и такси, които ще влязат в сила от 01.01.2017 г. и се отнасят до създаването на нов данък върху таксиметров превоз на пътници. Проектът на Наредбата за изменение и допълнение беше публикуван за мнения, възражения и становища от гражадните в сайта на община Айтос на 10.09.2016 г.

Законодателят е възложил на общинските съвети да определят годишния размер на данъка за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв., за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. Решението на Общинският съвет в Айтос е размерът на годишния данък да бъде 400 лв. Наредбата влиза в сила от 1 януари догодина.

Кметът Васил Едрев оттегли две докладни записки за прекратяване по взаимно съгласие на два концесионни договора за язовир „Меселим-2” с площ от 12,153 дка, в землището на с. Караново и за язовир "Алана" с площ от 11,761 дка в землището на с. Пирне. Концесионерите са подали заявления за разтрогване на договорите с Общината, заради новото законово изискване за "оператор на язоривна стена", което в значителна степен ще увеличи разходите им. Съветът изслуша концесионера на „Меселим-2” Николай Калчев, който е взел на концесия три язовира. Калчев заяви в заседателната зала, че е готов да продължи договорите, ако бъде назначен един оператор за цялата община, за който концесионерите солидарно да плащат. След дебат, кметът и съветниците се обединиха около становището, че има сериозни неясноти в нормативната база и че трябва да се изчака публикуването на наредба с точен регламент за т.н. "оператор".  

Имот с площ 2 дка в землището на с. Караново с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, беше обявен от Общинския съвет за частна общинска собственост. Имотът да бъда включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г. и да се извърши продажба му на публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена 1901 лв. Съветът възложи на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на имота и да сключи договор за разпореждане със спечелилия участник.

Прекратена беше съсобствеността между Община Айтос и Диян Атанасов Желязков, чрез продажба частта на общината, представляваща 12/1393 кв.м ид.ч., целият имот с площ 1393 кв.м в кв.20 по плана на с.Дрянковец, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”. Прекратени бяха още две съсобствености - на Община Айтос и физическо лице  в кв.3 по плана на с.Лясково и на Община Айтос и физическо лице в кв.18 по плана на с.Съдиево.

Одобрена беше и докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос за продажба на имот № 373, с площ от 1039 кв.м., в  землището на  град Айтос, местност „Набожната къща”, на собственик на законно построена сграда.

Съветът дискутира и два проблема, поставени от съветниците Андрей Андреев и Пенчо Желев - за новата организаация за сметопочистването и за шумните сватби на открито. На старта на заседанието избранниците гласуваха предложение да бъде изслушан управителя на сметопочистващата фирма, който обаче, нямаше как да се яви в залата, тъй като беше в Мъглиж. Логично, изслушването беше отложено за следващото заседание.

Що се отнася до шумните сватби, стаана ясно, че има забрана къните да се провеждат на терена на битака, а част от най-шумните тържества в последно време се провеждат без разрешително. Кметът обяви, че частен инвеститор подготвя проект за изграждане на просторна зала за тържества отвъд границите на кв. "Странджа". Инвеститорът се оказа съветникът Христо Ангелов, който съобщи за медиите, че залата за сватби ще бъде готова най-късно през м. август догодина.