Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Камено развива значим за ромската общност проект

С официална пресконференция бе даден старт на един значим за ромската общност в Община Камено проект - "Интегрирани услуги в подкрепа на активното участие и социалното включване на маргинализирани общности на територията на Община Камено“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Официални гости бяха партньорите от норвежка страна - Франк Дейвид и Красимир Герасимов.

През следващите 22 месеца ще бъдат изградени Център за ромската общност, сцена на открито, където ще бъдат представени обичаите на ромското население, паркова алея, детска площадка и др. Кратка презентация за бъдещите дейности направи Димена Калоянова, която ще е ръководител на бъдещия Център.

Стойността на проекта е 977 900 лева. Бенефициент е община Камено, партньори са ФОНДАЦИЯ ОБЛАСТЕН РОМСКИ СЪЮЗ и ПИРИН ХОЛДИНГ.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ВКЛЮЧВАТ:

- Утвърждаване на модел за общностна работа със социално уязвими семейства, включително роми на територията на Община Камено;

- Подобряване на достъпа до интегрирани услуги за социално уязвими и семейства в риск;

- Мобилизиране на местния потенциал за партньорство и взаимодействие с нулева толерантност към проявите на дискриминация;

- Изграждане на капацитет за активно участие и включване на ромските общности в процеса на взимане на решения на местно ниво;

- Създаване на местна институционална и общностна култура, подкрепяща многообразието и етническата толерантност.

СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

- управление и изпълнение на проекта;

- осигуряване на условия и инфраструктура за работа в общността - изграждане и оборудване на Център за общностна работа

- предоставяне на интегрирани услуги за уязвими семейства;

- изграждане на местен капацитет за участнческо разработване и прилагане на политики за интеграция и социално включване;

- дейности за популяризиране на културното многообразие и преодоляване на стереотипите;

- дейности за информация и комуникация.

-териториална и социална интеграция на обособени ромски общности на територията на Община Камено. Проектната концепция разглежда интеграцията едновременно като процес на подкрепа за индивидуална личностна реализация, подкрепа за подобряване на семейната среда и условията на живот, както и в контекста на общностната идентичност и нейното приемане в рамките на социалната макро среда. Амбицията на проекта е да адресира няколко аспекта на подобряване на средата: достъп до услуги (социални, здравни, образователни), благосъстояние на семействата, териториална интеграция и елиминиране на неравенствата, институционален и общностен капацитет за взаимодействие, преодоляване на стереотипи и създаване на култура на толерантност.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ (СЦ) НА ПРОЕКТА:

СЦ 1: Утвърждаване на модел за общностна работа със социално уязвими семейства, включително роми на територията на Община Камено - Въвеждането на модела на общностна работа е ключов за осигуряване на по-голям обхват и ефективност на подкрепата, особено по отношение на обособени и затворени общности.

СЦ 2: Подобряване на достъпа до интегрирани услуги за социално уязвими и семейства в риск - Основна дейност по проектното предложение е създаването на Център за общностна работа, който да разполага с мултидисциплинарен екип с възможност за мобилна работа. Подходът и подкрепата са ориентирани към семейството и неговите комплексни потребности.

СЦ 3: Мобилизиране на местния потенциал за партньорство и взаимодействие с нулева толерантност към проявите на дискриминация - Целта е ориентирана към подобряване на механизмите за подкрепа, предоставяна от различни местни и регионални институции, подобряване на координацията на всички нива и изграждане на умения за идентифициране на проявите на нетолерантност и дискриминация.

СЦ 4: Изграждане на капацитет за активно участие и включване на ромските общности в процеса на взимане на решения на местно ниво - Дейностите по проекта фасилитират двустранен процес на мотивиране на местните ромски общности за участие при планирането и изпълнението на политики за местно развитие от една страна и промяна на модела на вземане на решения от страна на местната власт и институциите - от друга, в посока засилване на участието, споделяне на ресурси и отговорност.

СЦ 5: Създаване на местна институционална и общностна култура, подкрепяща многообразието и етническата толерантност - Целта се определя като хоризонтална за всички интервенции по проекта, доколкото подобряване на нивото на приемане на ромските общности е основно послание и очакван ефект от изпълнението на проектните дейности.