Жельо Вардунски: В основата на бюджет 2024 е финансовата стабилност и дисциплина

Жельо Вардунски: В основата на бюджет 2024 е финансовата стабилност и дисциплина

Бюджетът на община Камено за 2024 г. е на стойност 21 345 033 лева, като делегираните от държавата дейности са в размер на 12 549 562 лв, а местните приходи са 8 795 471 лв. Капиталовите разходи на Община Камено са в размер 4 854 018 лв. Новият бюджет запазва тенденцията за висока финансова дисциплина, добра бизнес среда, провеждане на активна социална политика, насочване на инвестиции за благоустрояване на населените места в общината, повишаването на качеството на живот и жизнената среда и изграждането на модерна инфраструктура, утвърждаване на крепостта Русокастро и прилежащите културно-исторически и природни богатства като цялостен туристически продукт с национално значение и международна разпознаваемост.

В структурата на бюджета за 2024 г. е предвидено сериозно финансиране за проектиране, което ще даде възможност Община Камено да има проектна готовност за кандидатстване за привличане на външни средства.

Заложените средства в капиталовата програма на Бюджет 2024 г. ще решават някои трайни проблеми на Община Камено, като:

 • довършване реновирането на площада в общинския център до Културния дом, заедно с прилежащите части;
 • цялостно обновяване на двора и съоръженията на детската градина в гр. Камено – на ул. Елин Пелин;
 • закупуването на сметосъбирачка, която ще подобри сметосъбирането за няколко години напред;
 • проектиране на няколко належащи обекта за бъдещо кандидатстване за финансиране със средства от европейски фондове и републикански бюджет.
 • спортно игрище с изкуствена тревна настилка в с. Черни връх;
 • основен ремонт на сграда със смесено предназначение в с. Русокастро. Част от сградата ще се използва за Етнографски музей;
 • изграждане на фитнес площадка в с. Тръстиково;
 • оборудване на изградената площадка за зелени отпадъци;

С гласуваните средства в размер на 9 991 515 лв. в Приложение № 3 на ЗДБРБ за 2024 г. ще бъде направена цялостна реконструкция на общинския път Ливада - Тръстиково и цялостна подмяна на водопровода в с. Полски извор.

С Европейски средства ще се извърши подмяната на водоснабдяването в селата Желязово, Русокастро и Ливада на стойност 2 933 614,04 лв.

В новия програмен период на програмата за „Развитие на селските райони“, по под мярка 7.2, която се очаква да бъде отворена в началото на месец март тази година са включени няколко обекта. По тях са в ход процедури за реализация, които са на стойност 6 милиона лева. Предвидените средства ще бъдат използвани за основен ремонт на водопроводна мрежа в село Ливада, основен ремонт на уличната мрежа – главните улици в селата Ливада и Тръстиково и основен ремонт на ул. “Никола Вапцаров“ гр. Камено.

И тази година в бюджета на Община Камено за 2024 г. са предвидени средства за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Финансирането е в размер на 10 хиляди лева и ще се осъществява по ред, регламентиран в Правилник за финансово подпомагане, като средствата се изплащат след Решение на Общински съвет Камено и представяне на разходно-оправдателни документи, като стойността не трябва да надвишава 2000 хиляди лева на семейство. Всяка година се осигурява довеждащ транспорт на ученици и деца, които не могат да посещават учебни заведения и детски градини в близост до местоживеенето им. Предвидени в бюджета за учебните 2023/2024 и 2024/2025 г. са 32 хиляди лева, като средствата са осигурени от общински приходи.

„Във фокуса на бюджета на Община Камено продължава да е процесът по подобряване на качеството на жизнената среда за обитаване чрез благоустрояване на публичните пространства, модернизиране на общинските и социалните дейности, които са в полза на гражданите “, каза кметът на община Камено Жельо Вардунски.

 

 • В Камено побързаха да украсят града с празнична първомартенска премяна. От днес с цветовете на Баба...
 • Представителният ансамбъл за автентичен фолклор към читалище „Просвета-1927“ – Камено се върна с две...
 •   Новият стар кмет на Камено Жельо Вардунски спечели с 74.16 % своя трети мандат на местните избори...